ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร. กฤษณะ วุ่นอ่อน

Image
นางเพ็ญ สุทธิผุย
ตำแหน่ง : ครูนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

Image
นางณัฐทินันท์ เหล็กแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

Image
นางสาวอัจฉรา สารแดง
ตำแหน่ง : ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : -

Image
นายสุเทพ สร้อยสน
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

กลุ่มสาระ ฯ : -

Image
นายกิติวัจน์ แก้ววเชียร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

Image
นายอภิชาติ รอดสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

Image
นางสาววิภารัตน์ บัวแย้ม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ