เรามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนของเรา พร้อมที่จะพัฒนานักเรียน 360 องศา                          โดยใช้วิสัยทัศน์คุณภาพการศึกษาระดับประถมการศึกษา                  หลักสูตรมาตราฐานตามศาสตร์พระราชา พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ        ชุมชนมีส่วนรวมทางการศึกษา เราจะมีการพัฒนาเด็กรอบด้าน  โดยพัฒนาด้านวิชาการ พัฒนาด้านทักษะวิชาชีพ  ทักษะชีวิต ทักษะด้านภาษา และทักษะด้านไอซีที โดยใช้แฟลตฟอร์มพื้นฐาน

  • วิสัยทัศน์
  • พันธกิจ
  • ค่านิยมองค์กร

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทย

  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
  2. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
  3. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“บริการดี มีความรับผิดชอบ”

โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)

ที่อยู่ : หมู่ที่   2   บ้านบ้านกร่าง

ตำบล บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย 64170

เบอร์โทรติดต่อ : 055-691254